PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

DEMOKRATŲ SĄJUNGA „VARDAN LIETUVOS“

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes gerbdami interneto svetainių lankytojų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą, įsipareigojame užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir įgyvendinti Jūsų teises.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius interneto svetainių demokratai.lt (toliau – Svetainė Nr. 1) ir  jeglinskas.lt, giedrimasjeglinskas.lt (toliau – Svetainė Nr. 2), lankytojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo principus bei tvarką.

Prašome perskaityti ir susipažinti su Privatumo politika, kadangi naudodamiesi Svetaine Nr. 1 ir Svetaine Nr. 2 (toliau – Svetainių), susipažindami su Svetainių skelbiamu turiniu ir (ar) paslaugomis, taip pat pateikdami Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Svetainių lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai sistemoje po šios politikos tekstu pažymi varnelę. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėse.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų nuostatomis, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

PRIVATUMO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta, arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas). Fizinio asmens tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, tokį kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – Svetainių lankytojas (fizinis asmuo), kurio asmens duomenis renka ir tvarko Duomenų valdytojas – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ administracija.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kodas 306028696, Naugarduko g. 68-3, 03203 Vilnius, info@demokratai.lt, tel. +370 608 01 395. Asmens duomenys bus tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTIS IR TEISĖTUMAS

Įsteigti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, sudaryti partijos steigėjų ir narių sąrašą, įgyvendinti jai taikomus steigimo teisinius reikalavimus. Taip pat sudaryti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų, savanorių ir patikėtinių rinkimuose bei rinkimų politinių kampanijų aukotojų sąrašus, siekiant įgyvendinti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ tikslus.

Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies d punktu.

Tvarkomi asmens duomenys: Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigimui ir veiklos tęstinumui (vardas ir pavardė; asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas)); pilietybė (jeigu esate Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos sąjungos valstybės narės pilietis); informacija apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms; atstovų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, įgaliojimo data, vieta). Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi iki Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“  įsteigimo. Įsteigus Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, jūsų asmens duomenys bus perduoti Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ tolimesniam asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Jei per metus laiko nuo dokumentų, reikalingų registruoti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, pateikimo dienos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai partija nėra įregistruojama Juridinių asmenų registre arba asmuo netampa partijos steigėju, nors ketino juo tapti ir buvo pateikęs savo asmens duomenis (neatvyksta į steigiamąjį suvažiavimą ir nėra atstovaujamas įgaliojant kitą steigėją; atsisako tapti steigėju ir apie tai raštu informuoja; dėl kitų priežasčių), surinkti asmens duomenys sunaikinami.

Po partijos įsteigimo, kai jūsų asmens duomenys perduoti tolimesniam asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, Jūsų asmens duomenys saugomi visą Jūsų buvimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu laiką.

Tvarkomi asmens duomenys: apie partijos narių mokesčius (asmens kodas, vardas, pavardė, skyrius, laikotarpis, tipas, gavimo būdas, suma, grąžinta/pervesta į valstybės biudžetą suma), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų, savanorių, patikėtinių rinkimuose duomenys (vardas ir pavardė; asmens kodas; gyvenamoji vieta; telefono numeris; elektroninio pašto adresas) bei rinkimų politinių kampanijų aukotojų duomenys (vardas ir pavardė; asmens kodas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas) – tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Duomenys apie partijos narių mokesčius saugomi visą Jūsų buvimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu laiką, o Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų, savanorių ir patikėtinių rinkimuose duomenys saugomi iki asmuo prižįstamas partijos draugu ir (arba) savanoriu arba baigiasi partijos patikėtinio rinkimuose įgaliojimų laikas, t. y. baigiasi rinkimų politinė kampanija.  Rinkimų politinių kampanijų aukotojų duomenys saugomi iki rinkimų politinių kampanijų pabaigos ir tvarkomi tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ įsteigimo arba partijos narių, draugų, savanorių arba patikėtinių rinkimuose tapimo tikslais, gali būti perduoti tvarkyti pagal jūsų gyvenamąją vietą atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

————————————————————————————————————————

Koordinuoti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos narių, draugų, savanorių ir patikėtinių rinkimuose veiklą. Taip pat palaikyti ryšį ir užtikrinti informacijos sklaidą visiems registruotiems Svetainių lankytojams bei vykdyti kitą tiesioginės rinkodaros veiklą.

Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas; pavardė; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); telefono numeris; elektroninio pašto adresas;  dominančios veiklos sritys ir temos.

Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi visą Jūsų buvimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu laiką arba iki asmuo prižįstamas partijos draugų ir (arba) savanoriu, arba yra registruotas Svetainių lankytojas.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys, siekiant koordinuoti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos narių, draugų, savanorių ir patikėtinių rinkimuose veiklą bei palaikyti ryšį ir užtikrinti informacijos sklaidą visiems registruotiems Svetainių lankytojams, gali būti perduoti tvarkyti pagal Jūsų gyvenamąją vietą atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

———————————————————————————————————————

Informuoti apie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ renginius, naujienas, taip pat pateikti kitą aktualią ir naudingą informaciją Svetainių naujienų prenumeratoriams ir lankytojams.

Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.

Duomenys saugomi iki tol, kol Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų iki sutikimo atšaukimo tvarkymo teisėtumui.

Informuojame, kad norėdami gauti naujienas, Jūs privalėsite pateikti elektroninio pašto adresą. Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienas, tačiau jei pageidausite jas gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdami naujienų Jums atsiųsti negalėsime.

Jūsų asmens duomenys, siekiant Jus informuoti apie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ renginius, naujienas, taip pat siekiant pateikti kitą aktualią ir naudingą informaciją, gali būti perduoti tvarkyti atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

————————————————————————————————————————

Archyvuoti tekstinę ir audiovizualinę informaciją, gautą iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ renginių ar kitų viešų įvykių, ja dalytis su visuomene ir žiniasklaida, atsižvelgus į šios informacijos aktualumą.

Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Tvarkomi asmens duomenys: atvaizdas (fotografijos ir vaizdo įrašo medžiaga), vieši pasisakymai (komentarai, nuomonės ir pan.).

Duomenys saugomi iki tol, kol Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų iki sutikimo atšaukimo tvarkymo teisėtumui.

Asmens duomenų kilmės šaltinis gali būti ir duomenys, gauti iš viešai prieinamų šaltinių.

Jūsų asmens duomenys, siekiant archyvuoti tekstinę ir audiovizualinę informaciją, gautą iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ renginių ar kitų viešų įvykių, gali būti perduoti tvarkyti atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Saugodami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame jų neperduoti jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai:

 • Yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Duomenis atskleisti būtina Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ duomenų tvarkytojams, kurie partijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ tikslams pasiekti.
 • Duomenis reikia pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir (ar) Juridinių asmenų registrui dėl politinių organizacijų registravimo, išregistravimo ir politinių organizacijų duomenų bei įstatų pakeitimų registravimo, taip pat kiti atvejai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu.
 • Duomenys teikiami Vyriausiajai rinkimų komisijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu.
 • Duomenis reikia pateikti teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Naujienų siuntimo tikslu surinkti asmens duomenys tretiesiems asmenims neperduodami.

Jūsų pateikti asmens duomenys į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas nebus perduodami.

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek to reikalauja teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo atšaukimo Jūsų asmens duomenys saugomi įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ginčų nagrinėjimo metu.

JŪSŲ TEISĖS

Dėkodami, kad lankotės mūsų Svetainėse, norime priminti Jūsų turimas teises, kurių įgyvendinimą užtikrinsime. Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio duomenys yra tvarkomi Duomenų valdytojo, turite:

 • Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą*.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu*.
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi naujienų siuntimo tikslu.

Norėdami pasinaudoti Reglamento Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, nėra nagrinėjami.

Prašymai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami:

 • Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Naugarduko g. 68-3, 03203 Vilnius.
 • Elektroniniu paštu: info@demokratai.lt.

 

 Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 • Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
 • Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente, įgyvendinimo nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Teisės aktų numatytais atvejais, kuriais būtina užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat apsaugoti Duomenų subjekto ar kitų asmenų teises ir laisves, motyvuotu sprendimu gali būti atsisakoma įgyvendinti Jūsų teises.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už Privatumo politikos nuostatų laikymąsi atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasikeitus Privatumo politikoje esančiam turiniui, apie tai informuosime asmenis, kurių duomenys yra tvarkomi. Apie Privatumo politikos pakeitimus bus paskelbiama Svetainėse ir (ar) siunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu.

Dėkojame, kad skyrėte laiko perskaityti ir susipažinti su mūsų Privatumo politika. Jeigu turite klausimų, prašymų, kitų pastebėjimų, kviečiame susisiekti su mumis ir juos išsakyti. Jūsų elektroninių laiškų lauksime adresu info@demokratai.lt, taip pat telefonu +370 608 01 395.

 

DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ INTERNETO SVETAINIŲ SLAPUKŲ POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes gerbdami interneto svetainių demokratai.lt (toliau – Svetainė Nr. 1) ir jeglinskas.lt, giedrimasjeglinskas.lt (toliau – Svetainė Nr. 2), lankytojų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą, įsipareigojame užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir įgyvendinti Jūsų teises.

Siekiame, kad Svetainės Nr. 1 ir Svetainės Nr. 2 (toliau – Svetainių) turinys ir funkcijos kuo geriau atitiktų Jūsų poreikius, naršymas Jums būtų patogesnis ir galėtumėte gauti norimą informaciją ir (ar) paslaugas.

Informuojame, kad Svetainėse naudojame Slapukus. Jie padeda atpažinti Jus kaip kitų interneto svetainių lankytoją, išsaugo Jūsų lankymosi Svetainėse istoriją ir pasirinktus nustatymus, pagal tai pritaiko Jums turinį. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti adresu: cookiesandyou.com.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Apsilankius Svetainėse, bus prašoma priimti arba atmesti slapuką. Slapuko paskirtis – suteikti Svetainėms galimybę tam tikrą laiką įsiminti naudotojo pasirinkimą (pavyzdžiui, kalbą, nustatymus ir kt.). Slapukai taip pat gali būti naudojami Duomenų tvarkymui.

Vertindami Jums aktualią informaciją ir Svetainių naršymo pasirinkimus, informuojame, kad Jūsų duomenys gali būti perduodami mūsų interneto tinklapių partneriams, kurie gali sujungti ją su kita informacija. Tikimės, kad taip Jus pasieks naudingas ir Jums rūpimas turinys.

Mūsų Svetainėse gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Pažymime, kad nesame atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Todėl visada prašome pasidomėti tų svetainių Privatumo politika.

Svetainėse naudojami šie Slapukai:

 • Būtinieji techniniai Slapukai, skirti užtikrinti būtiną Svetainių veikimą ir funkcionalumą.
 • Statistiniai Slapukai, kurie naudojami statistinei analizei gauti, remiantis Svetainių lankytojų naršymo pasirinkimais.
 • Tiksliniai arba reklaminiai Slapukai, kuriais siekiama parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, galinčią Jus sudominti.

Slapukai naudojami tuomet, kai Jūs norite pasiekti Svetainėse skelbiamą turinį ir (ar) paslaugas naudodami įvairius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, išmanųjį televizorių ar kt.).

Sutikimą naudoti slapukus, išskyrus būtinus slapukus, Jūs galite duoti šiais būdais:

 • Neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, kad ji nepriimtų Slapukų.
 • Svetainėse iškylančiame stulpelyje „Privatumo politika ir slapukai“ paspaudę „Sutinku“.

Atšaukti Slapukus galite pakeisdami interneto naršyklės nustatymus, kad būtų nepriimami arba ištrinami esami Slapukai. Tai galite padaryti bet kuriuo metu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepriėmus Slapukų arba juos ištrynus bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Taip pat visiškai užblokavus slapukus, gali atsirasti Svetainių veiklos sutrikimai. Dėl šių priežasčių rekomenduojame neišjungti Slapukų, kai naudojatės Svetainėmis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už Slapukų politikos nuostatų laikymąsi atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasikeitus Slapukų politikoje esančiam turiniui, apie tai informuosime asmenis, kurių duomenys yra tvarkomi. Apie Slapukų politikos pakeitimus bus paskelbiama Svetainėse ir (ar) siunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu.

Dėkojame, kad skyrėte laiko perskaityti ir susipažinti su mūsų Slapukų politika. Jeigu turite klausimų, prašymų, kitų pastebėjimų, kviečiame susisiekti su mumis ir juos išsakyti. Jūsų elektroninių laiškų lauksime adresu info@demokratai.lt, taip pat telefonu +370 608 01 395.

Search
Close this search box.